“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

FöretagsMentorn

Hur kan vi växa? Hur kan vi öka lönsamheten? Är vår affärs-strategi optimal? Har vi prioriterat rätt? Är vi på rätt väg?

Många företagsledningar, speciellt i mindre och medelstora företag, saknar många gånger möjlighet att kunna diskutera mål, affärsstrategier etc. med någon erfaren rådgivare
men anser sig ofta inte ha tid och råd att anlita utomstående expertis.
 
Vi har därför lanserat ”FöretagsMentorn” en kostnadseffektiv en – två dagars workshop där vi med utgångspunkt från kundens affärsidé tillsammans går igenom uppsatta mål, affärsstrategi, marknads- och aktivitetsplan för att säkerställa att rätt frågor prioriteras samt att nuvarande inriktning och beslutade aktiviteter är optimala för att nå de uppsatta målen.
 
Företagets nuvarande marknadsposition, liksom styrkor och svagheter (interna faktorer) samt möjligheter och hot (externa faktorer) gås igenom i en SWOT-analys och ställs i relation till planerade och alternativa aktiviteter. Arbetet fortsätter därefter med en genomgång av hur företaget på bästa sätt kan utnyttja sina styrkor och möjligheter, minska svagheterna och på bästa sätt bemöta de hot/risker som identifierats. 
Genomgången syftar till att ge ett beslutsunderlag till företagsledningen, att säkerställa att rätt frågor prioriteras samt att nuvarande inriktning och beslutade aktiviteter är optimala för att nå uppsatta mål. Ett aktivt deltagande från företagets ledning är en förutsättning för ett lyckat resultat. FöretagsMentorn passar mindre och medelstora företag och organisationer oavsett bransch. 
 
 
Kontakta oss så berättar vi mera!