“Vi skapar värdetillväxt och resultatförbättring”

Etableringsrådgivning

Sverige kan!
 
Globaliseringen påverkar idag alla länder, regioner, kommuner och städer. I Sverige talas det mycket om utflyttning eller nedläggning av företag, att all produktion måste flytta till lågkostnadsländer, att framtiden ligger hos tjänsteföretag etc.
 
Vi tycker dock att det visst finns förutsättningar för fortsatt industriproduktion i Sverige, samtidigt som det finns stora utvecklingsmöjligheter för tjänsteföretag, för miljöteknikföretag och besöksnäringen för att nämna några branscher.
 
Vad som ofta saknas är en förståelse för företagandets villkor och en dialog mellan företag å ena sidan och politiker och tjänstemän på kommunal, regional och riksnivå på den andra.
 
WOWSCAND kan bidra med kartläggning av vad de befintliga företagen i en kommun eller region behöver för att stanna kvar och växa, och med att ta fram en strategi för att locka etableringar och investeringar till kommunen eller regionen.
 
 
Kontakta oss så berättar vi mera!